Das Schwangerschaftsschwimmen findet an folgenden Daten statt:

  Januar 21: Ausfall wegen Coronavirus
  Februar 21: Ausfall wegen Coronavirus
  März 21: Daten folgen
  April 21: Daten folgen
  Mai 21: Daten folgen
 – Juni 21 Daten folgen
  Juli 21: Daten folgen
August 21: Daten folgen
  September 21:  Daten folgen
  Oktober 21: Daten folgen
  November 21: Daten folgen
 – Dezember 21: Daten folgen